05_arp_ausstellungsgestaltung

Ausstellungsgestaltung. Personen betrachten Grafik an der Wand.